Home About Me Vision Writings Services Album Feedback Contact
   
 
 
English Poems
 
Click Here to Download PDF Document
Click Here to Download PDF Document
Click Here to Download PDF Document
 
Kannada Poems
 
Click Here to Download PDF Document
Click Here to Download PDF Document
Click Here to Download PDF Document
Click Here to Download PDF Document
Click Here to Download PDF Document
  • Nannamma... - Dedicated to my mother who turned 75 recently
Click Here to Download PDF Document
 
Feel free to contact for any publishing enquiries or for anything
else at info@vpradeepkumar.com
Click on Click Here to Download PDF Document Icon to download PDF Document
Please refresh the Browser if you find problems with Kannada fonts
or download PDF document.
 

 

 

 

 
Feel free to contact for any publishing enquiries or for anything
else at info@vpradeepkumar.com
Click on Click Here to Download PDF Document Icon to download PDF Document
 

 

 

 

 
£ÀªÀÄä ¦æÃw

£ÀªÀÄä ¦æÃw0iÀÄÄ CªÀÄgÀ
¤£ÉÆßA¢UÉ PÀ¼É0iÉÆà PÀëtªÀÇ ªÀÄzsÀÄgÀ
¸ÀÆ0iÀÄð ZÀAzÀægÉÆqÀUÀÆr ¨É¼ÉzÀ £ÀªÀÄä ¦æÃw0iÀÄÄ
CzÀgÀ ¸À"0iÀÄÄ ªÀÄzsÀÄgÀ

§zÀÄPÀÄ MAzÀÄ PÀªÀ£À
§gɪÀ £ÁªÀÅ eÉÆvÉUÀÆr
¦æÃw MAzÀÄ ºÀ¹ aUÀÄgÀÄ
¨É¼É¸ÉÆÃt £ÁªÀÅ eÉÆvÉ0iÀÄ°

ªÀÄ£ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉƸÀ §tÚ, ºÉƸÀ §tÚ
PÀmÉÆÖÃt vÉÆÃgÀt, ºÀ¹gÀÄ vÉÆÃgÀt
eÉÆvÉUÀÆr ¨Á¼ÉÆÃt
¸ÀÄR ±ÁAw ¥ÀqÉ0iÉÆÃt

 

 

 

 

 

My Writings | Novels | Articles | Published Articles (2015) | Published Articles (2014) | Published Articles (2013) | Published Articles (2012)
Published Articles (2011) | Published Articles (2010) | Published Articles (2009) | Published Articles (2008) | Published Articles (2007) | Published Articles (2006)
Unpublished Articles | Poems | Travelogue